❣❣❣ KONKURS ❣❣❣ Wygraj szkolenie makijażowe z Mrs. Lashes

konkurs - szkolenie

REGULAMIN KONKURSU 

 

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Mrs. Lashes by Magdalena Rejtczak-Frączkiewicz

2. Regulamin ten określa zasady udziału w Konkursie oraz formę jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego na terytorium RP, w szczególności Kodeksu Cywilnego.

3. Przez przystąpienie do Konkursu Uczestnik akceptuje w całości treść Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki udziału w Konkursie.

4. Sponsorem konkursu i fundatorem nagrody jest Mrs. Lashes by Magdalena Rejtczak-Frączkiewicz

5. Konkurs rozpoczyna się 06.07.2016 i potrwa do 06.08.2016 do godziny 23:59. Wyniki ogłoszone zostaną dnia 08.08.2016 około godz. 20:00.

6. Udział w konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.

 

§ 2

Warunki wzięcia udziału w konkursie

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba, która ma zarejestrowane konto na portalu Facebook, a także udzieli zgody na przetwarzanie danych osobowych, które konieczne są do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu oraz dostarczenia nagrody.

2. Konkurs polega na polubieniu fanpage Mrs. Lashes by Magdalena Rejtczak, udostępnieniu postu konkursowego oraz zaproszeniu przynajmniej 3 osób, poprzez oznaczenie ich w komentarzu pod postem konkursowym.

3. Organizator wylosuje trzy osoby, które zostaną zwycięzcami.

4. Nagrodą w konkursie jest grupowe szkolenie  makijażowe przeprowadzone przez Organizatora na terenie Warszawy o wartości 500 zł dla wszystkich 3 wylosowanych osób. 

5. Szkolenie zostanie przeprowadzone po ustaleniu terminu z wszystkimi trzema osobami, które zostały wylosowane. 

6. Prawa uczestnictwa w Konkursie, jak i prawa oraz obowiązki z nim związane, w tym także prawa do żądania wydania uzyskanej w Konkursie nagrody czy innych roszczeń związanych z udziałem w Konkursie, Uczestnicy nie mogą przenosić na inne osoby bez uprzedniej pisemnej zgody Organizatora. Nie ma możliwości wymiany nagrody na świadczenie pieniężne.

7. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie. Jeśli uczestnik nie ma ukończonych 18 lat musi posiadać zgodę rodziców lub prawnych opiekunów.

 

§ 3

Zasady prowadzenia i przebieg Konkursu

1. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby pokrewne z Organizatorem. Przez członków rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

2. Dostarczanie zgłoszeń jest możliwe tylko w czasie trwania konkursu. Zgłoszenie przesłane przez Uczestnika będzie brało udział w Konkursie, w czasie trwania którego zostało dostarczone do Organizatora. Zgłoszenia dostarczone po upływie okresu trwania konkursu lub z innych przyczyn naruszające warunki niniejszego Regulaminu, nie będą brały udziału w Konkursie. Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia takiego Zgłoszenia, a Uczestnikowi nie będą przysługiwać żadne roszczenia z tego tytułu.

 

§ 4

Dane osobowe uczestników konkursu

1. Zwycięzca zostanie ogłoszony na fanpage Organizatora Mrs. Lashes by Magdalena Rejtczak i proszony jest o wysłanie wiadomości w celu ustalenia terminu szkolenia w ciągu 7 dni od momentu zakończenia konkursu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin, Uczestnik wyraża także zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowychprzez Organizatora na potrzeby konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133 poz. 833 z późn. zm.) 3. Uczestnik przystępując do konkursu akceptuje zgodę na publikację zdjęcia z wykonanym makijażem – Nagrodą.

 

§ 5

Odpowiedzialność

1. Organizator nie ponoszą odpowiedzialności za przerwy i inne nieprawidłowości w funkcjonowaniu stron internetowych, za pośrednictwem których zamieszczane będą Zgłoszenia, zaistniałe z przyczyn od nich niezależnych. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień niniejszego Regulaminu.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia zagubione przez system informatyczny i nieprawidłowe działanie serwisu Facebook.com.

§ 6

Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie: mrslashes.pl
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie oraz prawo do przedłużenia czasu trwania konkursu pod warunkiem, że nie naruszy to praw nabytych przez Uczestników. O zmianie Regulaminu lub przedłużeniu czasu trwania konkursu Organizator powiadomi na stronie internetowej mrslashes.pl i na fanpage Mrs. Lashes by Magdalena Rejtczak.
3. Serwis Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania związane z konkursem.
4. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.